אשרת עבודה עובדים זרים מיומנים בטכנולוגיה ומיכון ייחודיים

  בעקבות מספר הולך וגודל של פרוייקטים ומגה פרויקטים בישראל, בהם פרויקטים ממשלתיים ופרטיים כאחד, החליטה ממשלת ישראל לאפשר לחברות ישראליות וחברות זרות להעסיק בישראל עובדים זרים בביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל ואשר ניתן לבצעה אך ורק באמצעות שיתוף פעולה עם גורם זר.

  הנוהל האמור מאפשר העסקה של מומחים זרים שלא כחלק מנוהל "מומחים זרים" (נוהל מס' 9.4.004). הייתרון ביישום הנוהל שלא כחלק מנוהל מומחים זרים יאפשר לחברה המעסיקה להגיש בקשה אחת להעסקת עשרות ואף מאות מומחים זרים בפרויקט הספציפי ולשלם למומחים הזרים שכר בהתאם לשכר הממוצע בישראל באותה עבודה, זאת להבדיל מנוהל מומחים זרים אשר מחייב את המעסיק לשלם למומחה הזר שכר שלא יפחת מכפל השכר הממוצע במשק שעומד כיום על 20,856 ₪ ברוטו. כמו כן, ההיתר שיונפק יהיה תקף לאורך כל תקופת הפרויקט, ולא רק לשנה אחת.

  יחד עם זאת, "כרטיס הכניסה" למימוש הנוהל המיוחד כולל דרישות מחמירות שבוחנות את הפרויקט ואת הטכנולוגיה בקפידה. הנפקת היתרי עבודה בהתאם לנוהל טכנולוגיה ומיכון ייחודיים כוללים הליך בירוקראטי ארוך (כ 6 חודשים מיום הגשת הבקשה) ומורכב.

  מכתב הבקשה חייב לכלול פירוט מדויק של כל סוגי העבודות שיבוצעו בטכנולוגיה או במיכון ייחודים שאינם בנמצא בישראל.  כמו כן, על הבקשה לכלול, בין היתר, "גאנט עבודה" (לוחות זמנים) פירוט אודות אבני דרך, פירוט אודות מספר העובדים הנדרשים להשלמת כל אבן דרך, תוכניות ומסמכים התומכים בבקשה, ועוד. הגשת בקשה חסרה תוביל לאישור חלקי של הבקשה ואף לדחייתה.

  את הבקשות להיתר עבודה בנוהל הייחודי יכולות להגיש רק החברות הספציפיות שמעסיקות את העובדים הזרים, משלמות את שכרם ומחזיקות בטכנולוגיה והמיכון הייחודיים. משכך, בעלי הפרויקט ו/או חברות קשורות אינן יכולות להגיש את הבקשה בשם חברות אלו כ "מטריה" ולחלק את העובדים לכל חברה וחברה.

  מתן ההיתר יתאפשר רק לאחר אישור הוועדה המייעצת ברשות האוכלוסין וההגירה יחד עם המלצת שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים. לאחר קבלת הסכמת השרים, תועבר לחברה הודעה עקרונית על אישור מתן היתר העסקה בהתאם לסעיף 1יג לחוק עובדים זרים, בה יפורטו תנאי ההיתר כפי שנקבעו על ידי הממונה, ובין היתר התנאים המקדמיים המצטברים לכניסת ההיתר לתוקפו, כמפורט להלן:

  • תשלום אגרת בקשה
  • הפקדת ערבות בנקאית
  • גיוס אישור אחראי לפיקוח (חובה אזרח ישראלי בעל רקע מתאים)

  לאחר עמידה בתנאים, יונפק לחברה המבקשת היתר עבודה בו תפורט מכסת העובדים המרבית המותרת להעסקה בפרויקט, תוקף ההיתר ותנאיו.

  את היתר העבודה ניתן יהיה לממש בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם למקום רישומה (עיר) של החברה המבקשת.

  ראוי לציין כי נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים הוא נוהל מורכב שדורש התייחסות זהירה, וניסיון רב לצורך מימושו האופטימלי וקבלת היתרי עבודה בכלל ובכמות הנדרשת בפרט. הגשת בקשה ללא כל המידע והצרופות הנדרשות יובילו לאישור חלקי של הבקשה, ואף לדחייתה.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן