אכיפה וציות – עובדים זרים ועובדים זרים מומחים

  חוק הכניסה לישראל תשי"ב – 1952 (תיקון מס' 19) תש"ע-2010 (תיקון מס' 21) תשע"א-2011 סעיף ב, קובע כי עבודה בישראל למי שאינו אזרח או תושב, מותרת רק באמצעות היתר עבודה בתוקף. העסקה ללא היתר עבודה הינה עבירה פלילית הגוררת קנסות מנהליים ואף העמדה לדין פלילי ומאסר בפועל (פירוט בהמשך).

  ניתן להנפיק היתר עבודה למי שעומד בקריטריונים שקבעה רשות האוכלוסין וההגירה בשיתוף משרד הכלכלה ומשרד העבודה והרווחה. הקריטריונים מתייחסים לשתי הישויות הרלוונטיות קרי – המעסיק והעובד.

  בהתאם למדיניות ממשלות ישראל השונות, האפשרויות להעסקת עובדים זרים חולקו למספר קטגוריות עיקריות בהן:

  • מומחים זרים – מומחה זר נחשב אדם שמועסק בסטטוס ייחודי מועדף בזכות מאפיינים ייחודיים (זהים במרבית מדונות העולם) אשר משקללים את השכלתו, הידע שברשותו, ניסיונו וכדו'.
  • עובדים בענף הבניין.
  • עובדים בענף הסיעוד.
  • עובדים בענף החקלאות.
  • שפים במסעדות אתניות.

  בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית באכיפה כנגד מעסיקים שלא כחוק. אי עמידה בדרישות החוק והעסקת עובדים זרים ללא היתר העסקה בכל הענפים ללא יוצא מן הכלל, גוררת הגשת כתבי אישום וקנסות כבדים.

  הדרישה להנפקת היתר עבודה הינה הבסיס החוקי להעסקת עובדים זרים בישראל. אך אין מדובר בחובה היחידה. כאמור, היתר עבודה מהווה נדבך בסיסי, יחד עמו קמה החובה לעמוד בכל ההיבטים הנוספים המפורטים בתקנות עובדים זרים, דיני העבודה בישראל ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה.

  כך לדוגמא, אי החזקת מסמכים או אי מסירת פירוט שכר וניכויים דינם מאסר עד שנה או קנס מנהלי בגובה של עד 52,200 ₪ בגין כל עבירה (אם נעברה העבירה שלא במסגרת עסקית-קנס בלבד).

  הפרת הוראות בקשר לחוזה עבודה, ביטוח רפואי, מגורים הולמים או ניכוי משכרם של עובדים מעל למותר – דינם מאסר שנה או קנס של 104,400 ₪ בגין כל עבירה (אם נעברה העבירה שלא במסגרת עסקית- קנס בלבד).

  תיווך שלא כדין של עובד זר או של פגיעה בתנאי עבודתו של העובד הזר עקב תלונה- קנס של עד 52,200 בגין כל עבירה.

  בנוסף נדרש המעסיק להחזיק במשרדיו את המסמכים הבאים. החזקת המסמכים הדרושים במקום נגיש (כנדרש ע"פ חוק) יאפשרו את הצגתם במקרה של ביקורת גופי האכיפה.

  בין היתר מדובר במסמכים הבאים:

  1. רשימת השמות של העובדים הזרים המועסקים בישראל לרבות מומחים זרים.
  2. צילומי דרכונים של כלל העובדים הזרים המועסקים בישראל.
  3. העתק היתרי עבודה בתוקף.
  4. צילומי אשרות עבודה בתוקף.
  5. העתק הסכם העסקה חתום (ככל ויש הסכם).
  6. העתק מסמכים המעידים כי העובדים הזרים מבוטחים כדין.
  7. אישור כי העובדים הזרים שוכנו במגורים הולמים.
  8. העתק תלושי שכר של העובדים הזרים משלושת החודשים האחרונים.

  במקרה של העסקה של עובדים זרים שלא כדין, בנוסף לפעולות האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה, צפוי המעסיק לאכיפה מצד רשות המיסים לרבות:

  • אי הכרה בהוצאות השכר הנוגעות להעסקת עובד זר שאינו חוקי.
  • ביקורת ניהול ספרים מעמיקה לצרכי מס.

  אנו ממליצים להכין תיק מסודר שיאוחסן במקום העסק ובו כל המסמכים הרלוונטיים במקרה של ביקורת ע"י  אחד מגופי האכיפה והפיקוח.

  ראוי להבין ולקחת בחשבון כי מי שמעסיק עובדים זרים בישראל, בין אם מומחים זרים או עובדים פשוטים, מחויב להעסיק אותם ע"פ חוק ובהתאם לדינים החלים על העסקה של עובדים בישראל.

  כיוצא בכך, פרט לעמידה בדרישות המפורטות לעיל, חלות על המעסיק חובות נוספות לרבות:

  • תשלום שכר מינימום לעובדים זרים פשוטים.
  • תשלום שכר מינימום למומחים זרים מעל 90 ימי עבודה – 20,856 ₪ בחודש ברוטו.
  • חובה לשלם שעות נוספות שעתיים ראשונות 125% לאחר מכן 150% וכו'.
  • חובה ליום חופש שבועי (מנוחה של לפחות 36 שעות).
  • חובה לאפשר לעובדים חופש ביום חג.
  • חובה להפריש פיצויים ופנסיה בהתאם לדין בישראל (לאחר חצי שנה) וכו'.
  • חובה להעסיק את העובדים רק בחברה עבורה הונפק היתר עבודה בישראל.
  • על המעסיק לשלם שכר עד ליום ה 9 בכל חודש.
  • עובד שמועסק 5 ימים בשבוע זכאי לקבל שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו36 דקות (8.6 שעות) ובמשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-7 שעות ו-36 דקות בכל יום (7.6 שעות), וכן עבור כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה רגילות שבועיות.
  • עובד שעובד 6 ימים בשבוע זכאי לקבל שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-8 שעות ביום עבודה רגיל, ועל כל שעה שמעבר ל-7 שעות עבודה ביום שישי ועל כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות רגילות.
  • המעסיק רשאי בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.

  כמומחים בתחום ההגירה והעובדים הזרים (מומחים זרים בפרט), אנו ממליצים להתייעץ עם אנשי מקצוע הן באופן הנפקת היתרי עבודה לעובדים זרים (לרבות הנפקת ההיתרים המתאימים לאותה חברה/פרויקט ספציפי) והן לצורך עמידה בדרישות הרשויות לאחר קבלת ההיתרים והתחלת העבודה.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן