העסקת עובד זר סיעודי

  מטופלים סיעודיים עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר. סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 מעניק היתר עבודה רק במקרים מורכבים בהם מטופל זקוק לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בנוהל מס' 9.2.0002.

  במאמר זה נפרט אודות תנאי הזכאות, הליך הנפקת היתרי עבודה, החובות החלות על המעסיק ובקשות הומניטאריות.

  מי זכאי?

  • מי שזקוק לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה במהלך כל ימות השבוע. הליך זה אינו רלוונטי למי שזקוק לעובד במשרה חלקית, או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע, שאז יוכל להיעזר בעובד ישראלי בלבד.
  • בנוסף, צריכים להתקיים תנאי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות או קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, המפורטים באתר כל זכות, בהתאם לקבוצות האוכלוסייה השונו.

  בקבוצות הזכאים ניתן למנות: אזרחים ותיקים, קשישים, חולי סרטן, מקבלי קצבת שירותים מיוחדים, נכי עבודה, נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, ובכפוף לעמידה בתנאי הזכאות.

  מטופלים אשר שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן או באשפוז יום) אינם זכאים להעסקת עובד זר.

  כיצד ניתן להנפיק היתר עבודה?

  ראשית, יש לוודא כי המטופל עומד בתנאי הסף להגשת הבקשה להיתר עבודה. על המטופל לבצע מבחן תלות A.D.L מטעם הביטוח הלאומי אשר בוחן את מצבו הבריאותי הקוגניטיבי ותפקודו בחיי השגרה היומית.

  לאחר עמידה בתנאי הסף, יש להצטייד בהיתר העסקה של עובד זר. לצורך כך, יש להגיש בקשה להיתר העסקה ולהמציא את כל המסמכים הנדרשים לאגף סיעוד ברשות האוכלוסין וההגירה. לעיתים הבקשות עוברות לדיון בוועדה אשר בוחנת את נסיבות המקרה והמסמכים הרפואיים בבואה ליתן החלטה. על כן, קיימת חשיבות רבה להגיש בקשה מלאה ומנומקת עם כל האסמכתאות הנדרשות. כך למשל, בקשות לקבלת היתר עבודה עבור מטופלים מעל גיל 85 ידונו בוועדה, ואליה יצורפו מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש, וכן דו"ח רפואי תפקודי המתייחס לפעולות A.D.L מפורט, ועוד.

  החובות החלות על המעסיק

  היתר העסקה שינתן למטופל הופך אותו או את אפוטרופסו למעסיק של אותו עובד זר. כפועל יוצא מכך, חלים על המעסיק חובות רבות כלפי העובד הזר, בניהן: מגורים הולמים בביתו, שמירת חוקי העבודה החלים בישראל, הסדרת ביטוח רפואי וביטוח לאומי, תשלום שכרו של העובד הזר לחשבון בנק בישראל, ועוד.

  לאחר הנפקת ההיתר, יש להירשם אצל אחת הלשכות הפרטיות המורשות להביא עובדים זרים (חברות כח אדם) ולבצע שיוך של העובד הזר למטופל הסיעודי.

  בקשה הומניטארית

  ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה של עובדים זרים בסיעוד מעבר לתקופה של 63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אלא אם המטופל הסיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר שטיפל בו שנה לפחות באופן חוקי, ובכפוף לעמידה במספר תנאי סף.

  עם זאת, במקרה שמטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר שנמצא בישראל מעבר לתקופה של 63 חודשים, והעובד הזר לא טיפל בו שנה לפחות, ניתן להגיש בקשה להארכת אשרת העבודה מטעמים הומניטריים מיוחדים. במסגרת הגשת הבקשה, יחידת ההיתרים תבדוק האם העובד הזר התמיד לפחות שנתיים אצל אחד ממטופליו והאם יש עמידה בכל תנאי הסף המפורטים בנוהל.

  להלן יפורטו חלק מעילות לדחיית הבקשה ההומניטארית על הסף:

  1. למטופל הסיעודי אין היתר העסקה תקף, פעיל ופנוי להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.
  2. העובד הזר לא נכנס לישראל באמצעות רישיון שהייה ועבודה מסוג ב1/ לענף הסיעוד.
  3. לא חלפו 63 חודשים לפחות מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרת עובד זמני בענף הסיעוד (עובד זר שסיים 51 חודשים אך טרם סיים 63 חודשים בישראל רשאי לעבוד כעובד מחליף לעובדים זרים שיוצאים לחופשה בחו"ל ולא ניתן להגיש עבורו בקשה זו).
  4. התקבלה החלטה קודמת של שר הפנים להארכת רישיונו של העובד הזר, לפי סעיף 3א (ב1) לחוק, למעט החלטה ביחס לטיפול בבן זוג סיעודי.
  5. העובד הזר לא הועסק במשך 24 חודשים רצופים לפחות אצל מטופל סיעודי מסוים.
  6. העובד הזר סיים את תקופת העסקתו החוקית האחרונה בישראל שלא בעקבות פטירת המטופל הסיעודי בו טיפל, או שלא בעקבות מעבר למוסד סיעודי קבוע.
  7. חלפו 8 שנים מיום כניסתו לישראל לראשונה של העובד הזר ברישיון העבודה.

  על אף האמור לעיל, מטופל סיעודי שטרם הגיע לגיל פרישת חובה ונחשב למטופל מורכב בהתאם לתנאי הנוהל, חלק מהתנאים מעלה לא יחולו לגביו.

  לבקשה ההומניטארית יש לצרף, בין היתר, חוות דעת מנומקת הקובעת כי ישנם טעמים הומניטאריים לבקשה. יש לצרף לבקשה מכתב בחתימת הרופאים המטפלים, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופלים ואת מצבם הרפואי העדכני, כולל דו"ח רפואי תפקודי.

  אגף סיעוד רשאי להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.

  ככל והבקשה ההומניטארית נדחתה, ניתן לערער בפני בית הדין לעררים בירושלים תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה.

  חשוב לדעת!

  1. אזרחים ותיקים המעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד ולא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בגלל גובה הכנסותיהם, יכולים לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום המבחן שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד).
  2. לא ניתן להעסיק את העובד הזר במשק בית עבור בני משפחה או חברים.
  3. לאחר קבלת ההיתר לעובד הסיעוד, יש להירשם אצל אחת מהלשכות הפרטיותהמורשות לתווך ולהביא עובדים זרים.
  4. יש להגיש את הבקשה ההומניטארית בהקדם האפשרי, בטרם יחלפו 90 יום מסיום תקופת העסקתו החוקית של העובד הזר.
  5. מי שבקשתם לוועדה ההומניטרית נדחתה בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.03.2023 (או שבקשתם נדחתה לפני כן וערערו על ההחלטה), יכולים לבקש עיון חוזר בפנייתם. הבקשה תיבחן שוב בהתאם להקלות שנקבעו לתקופה זו בעקבות משבר הקורונה.
  6. ניתן להגיש את הבקשה לעיון חוזר עד ל-31.10.2023 (יש לפנות ללשכה הפרטית המורשית, שתגיש אותה).
  7. חשוב לעיין לבדוק מבעוד מועד אילו זכויות זכאים העובדים הזרים על מנת להימנע מאישומים ועבירות פליליות.

  משרדנו מסייע בהנפקת היתרי עבודה עבור מטופלים סיעודיים, הגשת בקשות הומניטאריות והגשת עררים על ההחלטות הרשות במידת הצורך.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן