אשרת עבודה למומחים זרים מיומנים בטכנולוגיה ומיכון ייחודיים

  נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים- אשרת עבודה למומחים זרים מיומנים בטכנולוגיה ומיכון ייחודיים

  בעקבות מספר הולך וגדל של פרויקטים טכנולוגיים ממוכנים בישראל, בהם מגה-פרויקטים ממשלתיים ופרטיים כאחד, מעניקה מדינת ישראל באמצעות נוהל מיוחד (להלן: "הנוהל" ו/או "הנוהל האמור") את האפשרות לחברות ישראליות וחברות זרות להעסיק בארץ עובדים זרים אשר הינם בעלי מומחיות והכשרה מיוחדת לשם ביצוע עבודה עם שימוש בטכנולוגיה ומיכון יחודייםשלא ניתן לבצע בישראל בלתם. מדובר למעשה במומחיות שאינה קיימת בישראל אשר מאפשרת להוציא את הפרויקטים הטכנולוגיים אל הפועל אך ורק באמצעות שיתוף פעולה עם חברות זרות ומומחים זרים.

  הנוהל האמור מאפשר העסקה של מומחים זרים שלא כחלק מנוהל "מומחים זרים" (נוהל מס' 9.4.004). הייתרון ביישום הנוהל שלא כחלק מנוהל מומחים זרים ובהתאם קבלת היתר עבודה ויזת עבודה למומחה הזר, יאפשר לחברה המעסיקה להגיש בקשה אחת להעסקת עשרות ואף מאות מומחים זרים בפרויקט הספציפי, ולשאת בשכרם בהתאם לשכר הממוצע בישראל באותה עבודה, זאת להבדיל מנוהל מומחים זרים אשר מחייב את המעסיק לשלם למומחה הזר שכר שלא יפחת מכפל השכר הממוצע במשק שעומד כיום על סך של 20,856 ₪ ברוטו.

  זאת אף זאת, היתר העבודה שיונפק למומחה הזר יהיה תקף לאורך כל תקופת הפרויקט, ולא לשנה אחת בלבד .

  ברם על מנת שניתן יהיה לממש את הנוהל המיוחד, על המעסיק לעמוד בדרישות מחמירות אשר בוחנות באופן מדוקדק את הפרויקט ואת הטכנולוגיה המדוברים שעבורם נדרשת הזמנת מומחים זרים מומחה זר ובהתאם קבלת היתר עבודה בישראל עבורו למשך כל הפרויקט ואשרת עבודה ושהיה בישראל תואמות.

  את הבקשות להיתר עבודה בנוהל הייחודי יכולות להגיש רק החברות הספציפיות שמעסיקות את העובדים הזרים, משלמות את שכרם ומחזיקות בטכנולוגיה והמיכון הייחודיים. משכך, בעלי הפרויקט ו/או חברות קשורות אינן יכולות להגיש את הבקשה בשם חברות אלו כ "מטריה" ולחלק את העובדים לכל חברה וחברה.

  הנפקת היתרי עבודה בהתאם לנוהל טכנולוגיה ומיכון ייחודיים הינה הליך בירוקראטי ארוך ומורכב אשר אורך כ 6 חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר עבודה.

  על מכתב הבקשה לקבלת היתר עבודה בישראל עבור מומחה זר בנוהל האמור, לכלול פירוט מדויק של כלל סוגי העבודות שיבוצעו בטכנולוגיה או במיכון ייחודים, שאינם בנמצא בישראל.

  בנוסף, על הבקשה לכלול לוחות זמנים מפורטים ("גאנט עבודה"), פירוט אודות אבני דרך בפרוייקט, פירוט אודות מספר העובדים הנדרשים להשלמת כל אבן דרך, תוכניות ומסמכים התומכים בבקשה, ועוד ועוד. הגשת בקשה אשר לא עומדת בכל הדרישות שחלקן הובאו דלעיל, תוביל לאישור חלקי של הבקשה שלא לומר לדחייתה.

  מתן היתר עבודה לעובד הזר בישראל, יתאפשר רק לאחר אישור הוועדה המייעצת ברשות האוכלוסין וההגירה בצוותא חדא עם המלצת שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים. עם קבלת הסכמת השרים, תועבר לחברה הודעה עקרונית על אישור מתן היתר העסקה בהתאם לסעיף 1יג לחוק עובדים זרים, אשר בה יפורטו תנאי היתר עבודה למומחה זר בישראל כפי שנקבעו על ידי הממונה.

  בין היתר, התנאים המקדמיים המצטברים לכניסת ההיתר לתוקפו הינם:

  • תשלום אגרת בקשה;
  • הפקדת ערבות בנקאית;
  • גיוס אישור אחראי לפיקוח (הכרחי כי יהא זה אזרח ישראלי בעל רקע מתאים).

  בהנחה וישנה עמידה בתנאים, יונפק לחברה המבקשת היתר עבודה בישראל בו תפורט מכסת העובדים המרבית המותרת להעסקה בפרויקט. כמו כן יפורט תוקף ההיתר ותנאיו.

  את היתר העבודה ניתן יהיה לממש, דהיינו להנפיק באמצעותו אשרות (ויזות) עבודה תואמות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם למקום רישומה של החברה המבקשת (העיר בה הינה רשומה).

  לא למותר לציין, כי נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים הינו נוהל מורכב שדורש התייחסות זהירה, וניסיון רב לצורך מימושו האופטימלי כמו גם קבלת היתרי עבודה בכלל ובכמות הנדרשת בפרט.

  ככל שתבוצע הגשת בקשה ללא כל המידע והצרופות הנדרשות, יתקבל כאמור אישור חלקי של הבקשה, ותיתכן אף דחייתה.

  למשרדנו הידע והניסיון המקצועיים הנדרשים כדי להגיש בקשות בהתאם לנוהל האמור.

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן